AdatKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Weboldal Adatkezelőjének adatai

Az Adatkezelő neve: Ulrichné Heblinger Nikolett egyéni vállalkozó; Ulrich András egyéni vállalkozó
Az Adatkezelő címe, illetve székhelye: 8442 Hárskút, Kossuth utca 5.
Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe:  nikafittlife@gmail.com
Az Adatkezelő telefonszáma: +36 20 367 8117
Az Adatkezelő vállalkozói nyilvántartási száma: 52935075
Az Adatkezelő adószáma: 69265697-1-39; 66510668-1-51
Az Adatkezelő közösségi adószáma: HU69265697
Az Adatkezelő statisztikai számjele: 69265697-9609-231-19
Az Adatkezelő számlavezető pénzintézetének neve: K&H Bank
Az Adatkezelő pénzforgalmi bankszámlaszáma: 10404041-69515248-56521012
Az Adatkezelő nemzetközi számlaszáma (IBAN):

A tárhely szolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft, székhely: 1132. Budapest, Victor Hugo utca 18-22., telefonszám: +36 1 700 2323, fax: +36 1 700 2254, e-mail: info@mhosting.hu web: www.mhosting.hu

2. Bevezető

A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy meghatározza a jelen weboldal látogatóinak, felhasználóinak, valamint a megrendelőknek, vásárlóknak (továbbiakban: Felhasználó) Ulrichné Heblinger Nikolett egyéni vállalkozó, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatait, az adatkezelés célját és módját, továbbá biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a Felhasználó magánszférájának védelmét, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblap használatával, megrendelése feladásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Az Adatkezelő bárkinek, bármikor felvilágosítást adhat a róla (de csakis a róla) tárolt adatokról, ha ezt az Érintett írásban kéri az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a nikafittlife@gmail.com címre küldött e-mailben.

A személyes adatok törlését az Érintett bármikor kérheti elektronikus üzenetet megküldésével a nikafittlife@gmail.com elérhetőségen. Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul köteles a Felhasználó kérésének mihamarabb eleget tenni és a sikeres adattörlésről a Felhasználót válaszüzenetben értesíteni.

3. Fogalom meghatározások

A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbi:

 • Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • Különlegesadat: adat:
  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 • Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 • Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 • Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. Felhasználók köre

Felhasználó a Weblap szolgáltatásait igénybevevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

5. A kezelt személyes adatok köre és célja

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt csak böngészi, úgy róla személyes adat nem kerül rögzítésre. A szolgáltatások megrendelésekor, az igénybevételéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen bizonyos adatok megadása, kezelése. A Weboldalon vásárlás keretében válhat szükségessé a Felhasználó számára a megfelelő sorok kitöltésével az alábbi személyes adatainak a megadása

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás, és a megrendelés teljesítése miatt szükséges.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Nem, súly, magasság, betegségre, munkára, sportra vonatkozó adatok.

Azonosítás, a felhasználó részére a megfelelő program, étrend kiválasztása.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 

6. Személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Adatkezelési célok:

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a szolgáltatásnyújtás nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a rendeléséről tájékoztatást kapjon.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésére az alábbi célok érdekében kerül sor:

– az Adatkezelő és Felhasználó között létrejött szerződésben / megrendelésben foglaltaknak a teljesítése (on-line értékesítési tevékenység),

– az Adatkezelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl.: számlázás),

– a Felhasználóval való kapcsolattartás

– szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése,

– az Adatkezelő és a Felhasználó jogainak védelme,

– Felhasználó azonosítása,

– promóciós játékokban való részvétel és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása,

– közvélemény- vagy piackutatás, piaci elemzések készítése, statisztikák összeállítása,

– az Adatkezelő informatikai rendszerének technikai fejlesztése

Az Adatkezelés jogalapja és módja:

A Weblap szolgáltatásainak igénybevétele személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető a létrejött szerződések teljesítésén és a jogszabály által előírtakon túl az adatokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatási, statisztikai céljaira használja fel. Az így készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik meg, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. A Felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé kivéve, ha ezen Adatvédelmi Irányelvekben foglalt célok miatt ez szükségessé válik, vagy azt jogszabály írja elő. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel.

7. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy az Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

8. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli. 

9. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást, illetve a hatósági megkeresést.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozást, számlázást, könyvelést, a követelések kezelését, a kézbesítést, az ügyfélszolgálatot végző személyek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult hatóságok részére.

10. További adatkezelések

Közösségi oldalak adatkezelése

Közösségi oldalak adatkezelése akkor jöhet létre, ha a Felhasználó regisztrált tag valamely (Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb.) közösségi oldalakon és lájkolta, plusszolta, jelölte stb. az Üzemeltető valamely oldalát. Az adatgyűjtés ténye ilyenkor a (Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb.) közösségi oldalakon a Felhasználó regisztrált neve, illetve profilképe. Az adatgyűjtés célja a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának az egész Honlapnak a közösségi oldalakon történő megosztása, lájkolása, plusszolása, jelölése, népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A Honlap látogatók technikai adatai

A Honlap látogatása során az Üzemeltető rögzíti a Felhasználó látogatásának (kezdő és befejező) időpontját, a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát; technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Üzemeltető és a szolgáltatás teljesítési segédei férhetnek hozzá a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Cookie-k adatkezelése

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A cookie olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas (a Felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése). Az Üzemeltető azért használ cookie-kat, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye a Felhasználó látogatásait. A cookie-k adatkezelésében érintettek köre a Honlapot látogató valamennyi Felhasználó. A kezelt adatok köre lehetnek egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.

Az Üzemeltető a következő cookie-kat használja:

állandó cookie (persistent);
átmeneti cookie (session);
jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k;
biztonsági cookie-k.

Az állandó cookie-t az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében használja. Az állandó cookie-k hosszabb ideig, fájlként tárolódnak számítógépén vagy mobil eszközén. A tárolódás időtartama legfeljebb 24 hónap, de attól is függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak, a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Eltűnnek, ha a Felhasználó bezárja böngészőjét. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az adatok megismerésére jogosult maga az adatkezelő (Üzemeltető) és a szolgáltatás teljesítési segédei a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A Felhasználók cookie-k szerinti adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg, így a cookie-t a Felhasználó könnyen törölheti saját számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, továbbá értesítést kérhet, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. A legtöbb böngésző menüsorában található „Súgó” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Figyelem! A cookie-k a Honlap teljes funkcionalitású használatához elengedhetetlenül szükségesek. A Felhasználó letilthatja a cookie-k engedélyezését azonban számára a Honlap egyes funkcióinak elérhetősége és stabilitása nem biztosított, így nem tudja majd kihasználni honlapunk számos előnyét.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az Üzemeltető által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A cookie-k személyes információk tárolására nem alkalmasak, a cookie-k használatával az adatkezelő személyes adatokat nem kezel, ezáltal ilyen jellegű információk harmadik félnek történő kiadása is lehetetlenné válik.

A Weboldalak külső (nem az Üzemeltető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek Öntől. Ezekért az Üzemeltető minden felelősségét kizárja.

Harmadik fél cookie-jai

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

Google Adwords remarketing követő kód

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. Mindez úgy érhető el, hogy amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. A Honlap Felhasználói, ha nem szeretnének részt venni a konverziókövetésben, akkor letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Üzemeltetőtől és nem fognak szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 

Facebook pixel kód

A Facebook pixel kód segítségével az Üzemeltető a Honlap látogatóinak a Facebook-on hirdetéseket tud megjeleníteni.

Google Analytics

A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Üzemeltető. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatokat gyűjtenek. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. A továbbított adatok a Felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

11. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 10 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. 

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: Ulrichné Heblinger Nikolett  8442 Hárskút, Kossuth utca 5.

E-mail cím: nikafittlife@gmail.com

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat. 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

12. Jogszabályoknak való megfelelés

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról